Popüler Yayınlar

12 Ağustos 2014 Salı

PROJE IV / Edirne-Gelişme Alanı / Şehir ve Bölge Planlaması


İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMASI BÖLÜMÜ
2013-2014 BAHAR YARIYILI
PROJE IV / YÖRE PLANLAMA / EDİRNE
PROF. DR. TÜZİN BAYCAN
ARAŞ. GÖR. GÖKÇER OKUMUŞ
020110223

DELFİN GÜNAY

İÇİNDEKİLER
11.     Edirne Gelişme Alanı
1.1.Giriş
1.2.Yapılan Analizler (1/10000)
1.2.1.     Yükselti Analizi
1.2.2.     Drenaj Analizi
1.2.3.     Eğim Analizi
1.2.4.     Yönlenme Analizi
1.2.5.     Toprak Kabiliyeti Analizi
1.2.6.     Bitki Örtüsü Analizi
1.2.7.     Jeoloji Analizi
1.3.Değerlendirme
22.     Gelişme Alanı İçerisinde İncelenecek Olan Bölge
2.1.Yapılan Analizler (1/2000)
2.1.1.     Yükselti Analizi (Drenaj İle Birlikte)
2.1.2.     Eğim Analizi
2.1.3.     Yönlenme Analizi
2.1.4.     Jeoloji Analizi
2.1.5.     Yükselti Analizi (Drenaj İle Birlikte)
2.1.6.     Eğim Analizi
2.1.7.     Yönlenme Analizi
2.1.8.     Jeoloji Analizi
2.1.9.     Erozyon Analizi
2.1.10.  Büyük Toprak Grupları Analizi
2.1.11.  Arazi Kullanım Kabiliyeti Analizi
2.1.12.  Arazi Kullanım Kabiliyeti Alt Sınıfı Analizi
2.1.13.  Büyük Toprak Grupları Ve Eğim – Derinlik Analizi
2.1.14.  Mevcut Arazi Kullanımı Analizi
2.1.15.  Eğitim Donatıları Ve Erişilebilirlik Analizi
2.2.İncelenecek Alan İçin Bölgeleme Çalışması
2.3.Vizyon
2.4.Amaçlar Ve Hedefler
2.5.Senaryo
2.6.GZFT Analizi
2.7.Alan İçin Hesaplamalar
2.7.1.     Yoğunluk Hesapları
2.7.2.     TAKS Ve KAKS Hesapları
2.8.Bölgelerin Kullanılacak Fonksiyonlara Göre Değerlendirilmesi
2.9.Değerlendirme
33.     Vaziyet Planı (1/1000)
3.1.Yerleşim Özellikleri
3.2.Merkez Alanın Bileşenleri
3.3.Değerlendirme
44.     Yöre Planlaması Ve Tasarımı İçin İncelenecek Alan (1/500)
4.1.Kentsel Donatılar
4.2.Değerlendirme
55.     Ekler
66.     Kaynaklar


Pafta Ve Haritalar:
Harita-1: Edirne Gelişme Alanı
Pafta-1: Yükselti analizi
Pafta-2: Drenaj Analizi
Pafta-3: Eğim Analizi
Pafta-4: Yönlenme Analizi
Pafta-5: Toprak Kabiliyeti Analizi
Pafta-6: Bitki Örtüsü Analizi
Pafta-7: Jeoloji Analizi
Pafta-8: Yükselti ve Drenaj Analizi
Pafta-9: Eğim Analizi
Pafta-10: Yönlenme Analizi
Pafta-11: Jeoloji Analizi
Pafta-12: Erozyon Analizi
Pafta-13: Büyük Toprak Grupları Analizi
Pafta-14: Arazi Kullanım Kabiliyeti Analizi
Pafta-15: Arazi Kullanım Kabiliyeti Alt Sınıfı Analizi
Pafta-16: Toprak Grupları ve Eğim-Derinlik Analizi
Pafta-17: Mevcut Arazi Kullanım Analizi
Pafta-18: Eğitim Tesisleri Ve Mesafeleri
Pafta-19: Bölgeleme Çalışması
Pafta-20: Bölgeleme Çalışmasının Fonksiyonlarla Birlikte Değerlendirmesi
Pafta-21: İçerikleriyle Birlikte Fonksiyonel Değerlendirme
Pafta-22: Kat Adedi Analizi
Pafta-23: 1/1000 Ölçekli Gelişme Alanı Vaziyet Planı
Aydınlatma elemanlarına örnekler (1.si yaya için- 2.si taşıtlar için)
Pafta-24: 1/500 Ölçekli Gelişme Alanı Merkez Bölgesi Tasarımı
11.     Edirne Gelişme AlanıHarita-1: Edirne Gelişme Alanı
Gelişme alanı; Edirne merkezindeki yapılaşmış alan ile Çevre Yolunun arasında kalan alan olarak görülmektedir(bkz.: harita-1).
11.1.Giriş
Edirne gelişme alanı içerisinde doğal çevre analizleri ile birlikte alanı tanımaya yönelik çalışma gerçekleştirilmiştir. Grupça yapılan analizler çerçevesinde alanın sahip olduğu doğal çevre incelenmiştir.
11.2.Yapılan Analizler
1.2.1.     Yükselti Analizi
Yapılan yükselti analizine göre alanın kuzeybatısından başlayarak kuzeyine doğru ilerleyen 100-145 metre arası bir yükselti olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte alanda çok sayıda girinti-çıkıntı mevcuttur. Bazıları yer yer vadi oluştururlar(bkz.: Pafta-1).
Pafta-1: Yükselti analizi

1.2.2.     Drenaj Analizi
Bu pafta ile birlikte drenajı da değerlendirecek olursak; alanda vadi oluşturan yerler su toplama denilen bölgeleri oluştururken, yamaç-sırt oluşturan kısımlar ise su dağıtma bölgelerini oluştururlar.
Alanda çok sayıda su toplama ve dağıtma bölgeleri bulunmaktadır. Bunlar alanın güneyinde kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda yoğunlaşırken; alanın kuzeyinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda daha çok görülmektedir(bkz.: pafta-2).
1.2.3.     Eğim Analizi
Genel olarak eğimin %40’ın üzerinde bulunduğu alanlar yerleşime uygun değil olarak geçmektedir. Edirne ise bulunduğu coğrafya gereğince çok eğimli olmayan bir yapı sergilemektedir. Gelişme alanı içerisinde en fazla %25 eğim görülmektedir(bkz.: pafta-3).
1.2.4.     Yönlenme Analizi
Yönlenme analizine bakıldığında alanın coğrafi yapısı gereği eşit biçimde güneşlenme aldığı görülmektedir. Ancak alanın içinde V numaralı yönlenmesinin yoğunlaştığı bölge genel olarak çalışma alanı sınırları içinde kuzey bölgesine denk gelmektedir(bkz.: pafta-4). Alanda ayrıca güney yanı I numaralı yönlenme kuzey-kuzeybatı aralığında yoğun olarak görülmektedir.Pafta-2: Drenaj Analizi

Pafta-3: Eğim AnaliziPafta-4: Yönlenme Analizi

1.2.5.     Toprak Kabiliyeti Analizi
Bu analiz çerçevesinde lejantta dört farklı başlık karşımıza çıkmaktadır. Bunlar: I. Dereceden toprak, II. Dereceden toprak, III. Dereceden toprak ve kuru tarım alanıdır. Kuru tarım alanı: tarım yapılan bitkilerin iklim şartları doğrultusundaki yağışlarla yetiştiği arazilerdir. I. Sınıf Arazi: alışılmış ziraat metotları uygulanabilen düz veya düze yakın, derin, verimli ve kolayca işlenebilen toprakları içeren arazidir. Bu sınıf arazide çok az su ve rüzgâr erozyonu olabilir. Topraklar iyi drenaja sahiptirler, su taşkın zararlarına maruz değildirler. Yağışların az olduğu yerlerde sulanan birinci sınıf araziler % 1 den az meyilli, derin, tınlı yapılı, iyi su tutma kapasitesi olan, orta derecede geçirgen topraklara sahip arazilerdir. II. Sınıf Arazi: ancak bazı özel tedbirler alınmak şartıyla kolayca işlenebilen iyi bir arazidir. Bunun birinci sınıf araziden farkları, hafif meyillilik, orta derecede erozyona maruz kalmak, orta derecede kalın toprağa sahip olmak, ara sıra orta derecede taşkınlara uğramak ve kolayca yalıtılabilecek orta derecede ıslaklık içermek gibi sınırlayıcı faktörlerden bir veya birkaçı olabilir. III. Sınıf Arazi: üzerinde iyi bir bitki dönüşümlü olarak kullanılmak ve uygun ziraat metotları uygulamak şartıyla fazla gelir getiren çapa bitkileri için orta derecede iyi bir arazidir. Orta derecede meyillilik, erozyona fazla hassasiyet, fazla ıslaklık, yüzlek toprak, taban taşının varlığı, fazla kumluluk veya çakıllılık, düşük su tutma kapasitesi ve az verimlilik bu sınıf araziye ait olan özelliklerdir(Edirne Plan Raporu, 2009).
Alan bu analiz çerçevesinde incelendiğinde genel olarak III. Dereceden topraklara sahip olup kuru tarıma elverişli alan olduğu gözlemlenmektedir(bkz.: pafta-5).


Pafta-5: Toprak Kabiliyeti Analizi

1.2.6.     Bitki Örtüsü Analizi
Bu analiz sonucunda alanda üç çeşit veriye rastlanmaktadır. Bunlar: kuru marjinal tarım arazisi, kuru mutlak tarım arazisi ve tarım dışı alandır. Alanda ise daha çok kuru mutlak tarım arazisi ile yapılaşan bölgeye ait tarım dışı alan mevcuttur(bkz.: pafta-6)
Kuru marjianal tarım toprağı: Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamaları nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı, yerel önemi olan ve kullanım kararlarının yerel ihtiyaçlara göre belirlendiği araziler “Marjinal Tarım Arazileri” olarak tanımlanmıştır. Bu arazilerin kullanım önceliklerini daha çok yerel ihtiyaçlar belirlediği için kullanım kararlarını yerel otoriteler verebilir. Ülkenin gıda, yem, lif ve tomruk üretiminde diğer arazilere göre daha az önemli olup daha çok yerel ihtiyaçların karşılanmasında ve ekolojik zorunluluktan dolayı tarımsal faaliyetlere tahsis edilirler. Arazi sınırlamaları fazla olduğu için yönetimi zor ve kontrolsüz kullanımlarda arazi bozulmaları oldukça hızlıdır. Koruma, kontrol ve ekonomik tarımsal faaliyet için bu arazilerin ifraz ve tevhidinde en küçük parselin 2 ha’dan büyük ve uzun kenarın eğime dik olması gereklidir(T.C. Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Çevre Durumu Raporu, 2012). Tarım dışı alan: üzerinde toprak bulunmayan, çıplak kayaları, daimi karla kaplı alanları, ırmak yataklarını, sahil kumullarını, sazlık ve bataklıkları, askeri alanları, endüstriyel, turizm, rekreasyon, iskan, altyapı ve benzeri amaçlarla planlanmış arazilerdir.


 Pafta-6: Bitki Örtüsü Analizi

1.2.7.     Jeoloji Analizi
Jeoloji analizi paftasında alan üst miyosen-pliyosen jeolojik grup ile iki parçaya ayrılmış gibi durmaktadır. Kuzeyinde kalan alan üst oligosen-alt miyosen tabakasına dahilken güneyinde bulunan kısım ise orta miyosen-üst miyosen gruba dahildir(bkz.: pafta-7).
Orta miyosen-üst miyosen: çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı, karasal, çökel kaya içerir. Üst miyosen-pliyosen: çakıltaşı-kumtaşı-çamurtaşı, karasal, çökel kaya ve üst oligosen-alt miyosen: kumtaşı-çakıltaşı, karasal, çökel kaya içermektedir. Oligosen grup en yaşlı olan grup daha sonra miyosen en son da pliyosen gelmektedir. Oligosen grup yapılaşma için elverişlidir.
1          1.3.Değerlendirme
Tüm bu analizler ile birlikte Edirne gelişme alanı incelendiğinde; alanın tarıma elverişli olduğu, eski toprak gruplarına sahip olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca alan eğim açısından bakıldığında ise yerleşim için hiçbir engel göstermemektedir.Pafta-7: Jeoloji Analizi

22.     Gelişme Alanı İçerisinde İncelenecek Olan Bölge


Belirtilen alan için çeşitli analizler yapılmış ve ulaşım ve yerleşim için bölgeleme çalışmalarında bulunulmuştur.
 2.1.Yapılan Analizler
1/2000 ölçekli yapılan analizler: yükselti analizi (drenaj ile birlikte), eğim analizi, yönlenme analizi, jeoloji analizi, erozyon analizi, büyük toprak grupları analizi, arazi kullanım kabiliyeti analizi, arazi kullanım kabiliyeti alt sınıfı analizi, büyük toprak grupları ve eğim – derinlik analizi, mevcut arazi kullanımı analizi, eğitim donatıları ve erişilebilirlik analizidir.
2.1.1.     Yükselti Analizi (drenaj ile birlikte)
Çalışma alanı içerisinde yükselti en fazla 124 metreye kadar çıkmaktadır. 124 metrenin görüldüğü alanda tabya bulunmaktadır. Bunun dışında yükseklik genel olarak TEM’in bulunduğu yöne doğru azalma göstermektedir. Alanda çok fazla vadi ve sırt-yamaç bulunmadığı için drenaj sistemi çok fazla görülmemektedir. Genel olarak kuzeybatı- güney doğu dönünde su dağıtmanın varlığı bahsedilebilmektedir(bkz.: pafta-8).
2.1.2.     Eğim Analizi
Çalışma alanı sınırları içerisinde en az eğim %0’ken, en fazla eğim %21 olarak hesaplanmıştır. %21’in görüldüğü alan yine tabyanın bulunduğu bölgede yoğunlaşmaktadır. Bunun dışında alan genel olarak %0-10 eğim aralığında yer almaktadır(bkz.: pafta-9).
2.1.3.     Yönlenme Analizi
Çalışma alanının doğu kısmı genel olarak 4 numaralı yönlenmede bulunmaktadır. 1 numaralı güneşlenmenin bulunduğu alan ise genel olarak alanın güney kısmında yoğunluk göstermektedir. 5 numaralı alanlar ve düz alanlar çalışma alanı sınırları içerisinde diğerlerine görece daha az bulunmaktadır(bkz.: pafta-10).


Pafta-8: Yükselti ve Drenaj Analizi

Pafta-9: Eğim Analizi


Pafta-10: Yönlenme Analizi

2.1.4.     Jeoloji Analizi
Alanda 1/10000’de yapılan jeoloji analizine paralel bir durum söz konusudur. Tek fark burada üst miyosen pliyosen grubun baskınlığından söz edilebilmesidir(bkz.: pafta-11). Pliyosen bilindiği gibi diğerlerinde görece daha yaşlı bir jeolojik devirdir. Tüm jeolojik devirler içinde ise genç döneme tekabül etmektedir. Yapılaşma için tehlikeli olabilecek kil, kum, çakıl içermektedir.
2.1.5.     Erozyon Analizi
Alanın tümü 2. Dereceden Erozyon alanı olarak tanımlanmıştır(bkz.: pafta-12). Bu da orta derecede erozyon anlamına gelmektedir. Eğimin %25’in üzerinde bulunan yerlerde yerleşim için tehlike arz etmektedir.
2.1.6.     Büyük Toprak Grupları Analizi
Alanın tümü vertisollere dahildir(bkz.: pafta-13). Vertisoller ise; yüksek tarımsal potansiyel özelliği vardır. bu topraklarda her ne kadar düşük yağış nedeni ile nem eksikliği görülse de sulama ile vertisoller çok verimli tarım topraklarına dönüşebilmektedir. Trakya’da Karakepir Toprağı olarak tanımlanan vertisolller üzerinde buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır.
2.1.7.     Arazi Kullanım Kabiliyeti Analizi
Çalışma alanı sınırları içerisindeki tüm alan III. Sınıf arazi olarak belirtilmiştir(bkz.: pafta-14). Daha önce de belirtildiği gibi III. Sınıf arazi: üzerinde iyi bir bitki dönüşümlü olarak kullanılmak ve uygun ziraat metotları uygulamak şartıyla fazla gelir getiren çapa bitkileri için orta derecede iyi bir arazidir. Orta derecede meyillilik, erozyona fazla hassasiyet, fazla ıslaklık, yüzlek toprak, taban taşının varlığı, fazla kumluluk veya çakıllılık, düşük su tutma kapasitesi ve az verimlilik bu sınıf araziye ait olan özelliklerdir(Edirne Plan Raporu, 2009).Pafta-11: Jeoloji Analizi


Pafta-12: Erozyon Analizi


Pafta-13: Büyük Toprak Grupları Analizi

Pafta-14: Arazi Kullanım Kabiliyeti Analizi

2.1.8.     Arazi Kullanım Kabiliyeti Alt Sınıfı Analizi
Alanda toprak yetersizliği-eğim ve erozyon zararı arazi kullanım kabiliyeti alt sınıfı olarak belirlenmiştir(bkz.: pafta-15)
2.1.9.     Büyük Toprak Grupları Ve Eğim – Derinlik Kombinasyonu Analizi
Alan rendzinalar toprak grubu ve derin olarak tanımlanmıştır(bkz.: pafta-16). Rendzinalar hakkında ise; 5ülkemizde killi-kireçli-marnlı gölsel çökeller geniş bir yayılım gösterir. Rendzinalar bu ana kayalar üzerinde oluşmuş topraklardır. Koyu renkli olan üst katlarında bol miktarda çakıllar bulunur. Düz ve az eğimli yerlerde bu topraklar üzerinde genellikle tahıl tarımı yapılır. Derinlik ile ilgi ise; arazi üzerinde toprak işlemeli tarımın yapılıp yapılamayacağını belirleyen en önemli faktör olmasının yanı sıra toprakta tutulan bitkilere yarayışlı su miktarını etkilemesi bakımından sulama yapılmayan alanlar için ayrı bir önem taşımaktadır. Derin topraklar, bitki yetiştiriciliği açısından daha değerli topraklardır.
2.1.10.     Mevcut Arazi Kullanımı Analizi
Alanın büyük bir çoğunluğu kuru tarımın(nadassız) yapıldığını kuzeybatısında ise çok küçük bir alanın bahçe(kuru) olarak kullanıldığını göstermektedir(bkz.: pafta-17).
2.1.11.     Eğitim Donatıları Ve Erişilebilirlik Analizi
Bu analiz kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise ve bunlar için yaya ulaşım mesafeleri göz önüne alınarak yapılmıştır(bkz.: pafta-18).
İlköğretim yerleşme birimlerinin alan olarak tayininde hizmet birimlerine olan mesafe, nüfus ve yoğunluk gibi kriterler rol oynamaktadır. Ülkemizde hizmet tesislerine olan uzaklığa göre ünite büyüklüğü tayin edilmek istendiğinde ilköğretim okullarının en uzak konuta mesafesi 500 metre alınmalıdır. Bu da ilköğretim öğrencisinin yürüme kabiliyeti ile hesaplanan optimum uzaklık olarak belirtilebilmektedir. Aynı şekilde liseler için ise bu uzaklık 800 metre olarak hesaplanmalıdır. 

 Pafta-15: Arazi Kullanım Kabiliyeti Alt Sınıfı Analizi

 Pafta-16: Toprak Grupları ve Eğim-Derinlik Analizi

 Pafta-17: Mevcut Arazi Kullanım Analizi

Pafta-18: Eğitim Tesisleri Ve Mesafeleri

12.2.İncelenecek Alan İçin Bölgeleme Çalışması
Bölgeleme çalışmasını yaparken yapılan üç temel doğal çevre analizi göz önünde bulundurulmuştur. Bunlar: yükselti, eğim ve yönlenme analizidir. Tüm bunların bir arada düşünülüp yer şekillerinin ortak ve ya benzer özellik gösterdiği yerler bölgelemeyi oluşturmaktadır. Yapılan bu bölgelemeler ulaşım bağlantılarının çıkarılmasında ve yapı adalarının belirlenmesinde yardımcı rol oynamaktadır.
Bölgeleme çalışmasında hassas davranmak için en fazla 1 hektar bölgeler belirlenmeye çalışılmıştır(bkz.: pafta-19).

Pafta-19: Bölgeleme Çalışması

12.3.Vizyon
Üniversitedeki öğretim görevlileri ve öğrenciler için konaklama ihtiyacına karşılık verebilecek, günlük gereksinimlerini karşılayabilen ekonomik etkinlikleri bünyesinde barındıran, kent kimliğinden uzaklaşmamış, sürdürülebilir ve sağlıklı bir yöre. 
12.4.Amaçlar Ve Hedefler

o   Üniversite çalışanları ve öğrenciler için alternatif konutlar ve yaşam ortamları yaratmak.
·       Aileye, tek başına ya da bir konutu paylaşarak yaşayanlara uygun veya yurt halinde tasarlanmış konut birimleri barındırması.
·       Özel mekanlar dışında kamusal alanın da etkin kullanılabilir olması.
o   Eğitim, sağlık ve sosyal donatılar içeren, bu fonksiyonlara ve üniversiteye erişimi kolay bir bölge meydana getirmek.
·       Burada yaşayacak insanlar için eğitim ve sağlık tesislerini güçlendirilmesi.
·       Sosyal donatı alanlarının yaratılması ve çevredeki donatılara erişimi kolaylaştırılması.
·       Ulaşımda özel araç kullanımının azaltılması.
o   Sadece bugünün ihtiyaçları için değil, bundan sonrası için de kullanılabilir ve geliştirilebilir bir yaşam alanı haline getirmek.
·       Edirne iline ve üniversiteye olan talebin değerlendirilip uzun vadeli planlama yapılması.
·       Çevreye ve Edirne iline uyumlu mimarlık ve planlama tekniklerinin kullanılması.
·       Kentten ayrışmayan, yeşil alan bakımından uluslararası standartlara uygun ve yaya aktivitesini destekleyen ulaşım ağına sahip olması.
12.5.Senaryo
Ülkemizdeki kentleşme hareketlerinin geçmişi incelendiğinde, genel olarak sanayileşmenin yoğun ve iş bulma ümidinin yüksek olduğu yerlerde bir yoğunlaşmanın olduğu bilinen bir gerçektir. Bununla birlikte, kentleşmenin son 30 yıllık tarihine göz atıldığında, kentlerin çok farklı nedenlerle hızlı bir nüfuslanma sürecine girdikleri de dikkatlerden kaçmamaktadır. Ülkemizdeki kentleşme hareketlerinin önemli bir özelliği de, kentleşmenin uzun yıllar kırdan-kente yönelik göçlere dayalı olmasıdır. Bugün göçlerin genel yapısı içinde, kentlerden kentlere göç önem kazanmış olsa da, kentleşmenin büyük gelişme kaydettiği dönemlerde, kentleşmenin temel dinamiği kırlardan gelen nüfusa dayalı olmuş; göç alan yerlerde hızlı bir nüfus artış süreci yaşanırken, net göç oranları da yükselmiştir. Türkiye’nin değişik kentlerinde kurulan üniversitelerin, bir kentleşme modeli veya nedeni olup olmadığı da bu nedenler arasında gösterilebilmektedir.
Üniversitelerin zamanla büyümeleri, öğrenci ve öğretim elemanı sayılarının hızla yükselmesi; üniversitelerin bulunduğu kentlerde birçok alanda değişimler yaratmıştır. Üniversitelerin kurulmasını izleyen yıllarda, bu tip kentlerin nüfus miktarında, yaş yapısında, göç verilerinde çok çarpıcı değişimler ortaya çıkabilmektedir. Üniversitelerin, kentler üzerinde yarattığı değişimler sadece nüfus ile de sınırlı kalmamaktadır. Üniversitelerin kurulması ile doğrudan veya dolaylı olarak yaratılan istihdam ve bunun beraberinde getirdiği gerek kurumsal gerek çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin yaptığı harcamalar kentlerin ekonomik yapısında büyük canlılık yaratmaktadır.
Üniversite alanlarında, üniversite ve yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme merkezleri, yükseköğretim faaliyetlerini destekleyici birimler (kütüphane, kongre merkezi, öğrenci yurdu, lojman, açık-yeşil alanlar gibi) yer alabilir.
Üniversitenin, Edirne ili çevre düzeni planı vizyon ve ilkeleri doğrultusunda; uluslar arası rekabet üstünlüğü taşıyan veya taşıyabilecek sektörleri destekleyecek ve mevcut sanayinin ileri teknolojili sanayiye dönüşümünde gerekli insan kaynağını yetiştirebilecek ve bilgi ekonomisine ve toplumuna geçişi sağlayacak düzenlemelerin yapılmasında öncü rol üstlenmeleri esastır.

Gelişme konut alanı içerisindeki bu bölgenin, üniversiteye en yakın noktasıdır. Merkez ilçede üniversite alanı 717 hektarlık bir alan kaplamaktadır.  Bu özelliğin desteklediği konut alanlarına sahip olmaması ve genellikle çevredeki yeni yapıların “yap-sat”çıların elinden çıkmasıyla ortaya kent kimliğiyle uyumsuz, yüksek katlı yapılaşmaların olduğunu görüyoruz. Ayrıca bunların çoğu öğrenciye hitap etmemekle birlikte çeşitli ekonomik etkinlik bakımından yoksun oldukları için çoğu kesim tarafından da talep edilmemektedir. Alan gezisinde farkedildiği gibi çoğu boş olan bu yapılar, aslında buradaki cazibe konusu olan üniversiteden çok az yararlanmaktadır. Yayalar için hiçbir teşvik bulunmayan bu alanda açık yeşil ve aktif kullanılabilecek alanların da eksikliği göze çarpan bir diğer unsurdur.
Bu eksiklikler ile yola çıkılarak, üniversitenin çalışanları, öğretim üyeleri, öğrencileri için karma bir toplu konut düşünülmüştür. Bununla birlikte yaya akslarının güçlü olması, işe-okula gidiş ve dönüş zamanlarında araba kullanımı yerine yaya olarak veya taşıma araçları sayesinde daha az kirletici etmenle bu işi gerçekleştirmek planlanmaktadır. Ayrıca buradaki insanlar için aktif kullanabilecekleri yeşil alan ve sosyal donatı alanları, eğitim ve sağlık tesisleri de ihtiyaç olacak yerlere planla dahil edilecektir.

12.6.GZFT Analizi
2.6.1.     Güçlü Yanlar
·       Üniversiteye yakın olması
·       Bölgede öğrenci nüfusunun, toplamda önemli bir yere sahip olması
2.6.2.     Zayıf Yanlar
·       TEM otoyoluna yakın olması
2.6.3.     Fırsatlar
·       Trakya Üniversitesi’nin gelişen ve büyüyen bir üniversite olması
2.6.4.     Tehditler
·       Diğer konutlarla fiyat rekabetinden meydana gelebilecek olan işlevini gerçekleştirememe durumu.

 2.7.Alan İçin Hesaplamalar
Donatılar için 3194 sayılı kanun gereğince belirlenmiş olan standart ölçüler, büyüklükler, alanlar:
DONATILAR
Standartlar (3194) (m2/kişi)
Asgari Alan Büyüklüğü(m2)
Standartlara Göre Gerekli Alan(m)
İlkokul
2
4000
10000
Toplum Sağlığı Merkezi
1
2300
5000
İdari (muhtarlık)
2.2
500
11000
Aktif Yeşil Alan
10
50000
50000
Kültürel Tesis
0.5
1000
2500
Ticaret
1.1
5500
5500
Dini Tesis
0.5
2500
2500
Toplam
17.3
65800
86500


6.58
8.65

2.7.1.     Yoğunluk Hesapları

Nüfus (öngörülen)
Brüt Alan
Brüt Yoğunluk
Net Alan+Donatılar
Net Alan
Net Yoğunluk
5000 kişi
35 ha
143 kişi/ha
26 ha
17.35 ha
192 kişi/ha


Edirne Hane Halkı Büyüklüğü
Nüfus
Hane Sayısı


3 kişi
5000 kişi
1667 aile2.7.2.     TAKS Ve KAKS Hesapları
Konut Alanları


Konut Tipleri
M2
Kişi/Konut
Konut Sayısı
Nüfus
Yüzde
Toplam Konut Sayısı

1+1
60
2

1667
0.5
833

2+1
90
3

1250
0.25
417

3+1
120
5

2083
0.25
417

Toplam
5000
1
1667
Bina Tipleri
Bir Katta
Kat Sayısı Toplamı
Kişi Sayısı (Max)
Bina Taban Alanı  Net M2
Bina Sayısı
1+1
2+1
3+1
A
6


4
48
450
28
B
2
4

5
80
600
10
C
1
1
2
4
60
487
30
D

2
2
4
64
525
1482


Binada Toplam Konut Sayısı
Konut Tipleri1+1
2+1
3+1
Bina Taban Alanı  Toplam
Toplam Yapı Alanı

24


672
0
0
12600
50400

10
20

100
200
0
6000
30000

4
4
8
120
120
240
14610
58440

0
8
8
0
112
112
7350
29400
892
432
352
40560
168240
1676T.A.K.S.
0.23

K.A.K.S
0.9712.8.Bölgelerin Kullanılacak Fonksiyonlara Göre Değerlendirilmesi
Alan konut yoğunluklu olup 1 merkeze 2 de alt merkeze sahiptir. Bunlarla birlikte çalışma alanı rekreasyonel alan ve yeşil alanlarla desteklenecektir(bkz.: pafta-20). 
Pafta-20: Bölgeleme Çalışmasının Fonksiyonlarla Birlikte Değerlendirmesi

12.9.Değerlendirme
Bölgeleme çalışması, TAKS-KAKS ve yoğunluk işlemleri ile fonksiyonel dağılımı yapılan çalışma alanının konuta yönelik, topografya ve çevresel etmenler düşünülerek optimum ayrımı yapılmaya çalışılmıştır.  Aşağıda(bkz.: pafta-21) da görülebileceği üzere tüm bölgeler, alt merkezler, merkez birbirlerine yeşil akslarla bağlantılı olarak sisteme geçirilmiştir.
Bu çalışmaların sonucunda ulaşım, fonksiyonel dağılım mekanları yüzeysel bir şekilde belirlenmiş olmakla birlikte alana dair demografik yapı da çıkmış bulunmaktadır.
Buna göre alt merkezlerdeki elemanlar: kültürel tesis, açık yeşil alanlar, dini tesis, ticaret-hizmet fonksiyonları olarak belirlenirken, merkezde: sağlık tesisi, ilkokul idari birim, kültür tesisi, ticaret-hizmet birimleri yer almaktadır. Rekreasyon tanımı içerisinde ise: çocuk parkları, spor sahaları, yürüyüş parkurları, mesire alanı yer almaktadır.
Yapılan yoğunluk hesaplamaları sonucunda ise alanın toplam yoğunluğu 192 kişi/ha olarak belirlenmiştir. Pafta-21’de de görüldüğü gibi sarı noktalama ile sınırlanan ve 1/1000 vaziyet planının çalışılacağı alanın yoğunluğu ise 120 kişi/ha olarak hesaplanmıştır.
TAKS ve KAKS hesaplamaları sonucunda ise alanda TAKS: 0.23 çıkarken, KAKS: 0.97 çıkmıştır. Toplam yapılanabilir alan içindeki yapılaşma %23 olarak hesaplanmıştır. 
Pafta-21: İçerikleriyle Birlikte Fonksiyonel Değerlendirme

13.     Vaziyet Planı (1/1000)
1/1000 ölçekte gösterilen vaziyet planında ulaşım bağlantıları, konut birimleri, merkez ve alt merkez bileşenleri, otoparklar, yeşil alanlar ve pafta dahilinde alana dair yapılan modelleme çalışmalarından birkaç görünüm mevcuttur(bkz.: pafta-23).
Alanda yaya yolları ve bunlarla bağlantılı, birbirini takip edecek biçimde düzenlenmiş yeşil akslar bulunmaktadır. Yeşil aksların ve yaya yollarının birlikte bulunması insanları yeşil bir yolda yürümeye teşvik etmesi amaçlanarak düzenlenmiştir. Yaya geçitleriyle de kesilmeden devamlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yaya aksı eğitim donatısının bulunduğu bölgeye kadar sürekliliğini korumakta ve böylece öğrenci kullanımına da elverişli durumda bulunmaktadır. Yaya aksı, merkez alana ve rekreatif alana kadar devam etmektedir.
Otoparklar yapılırken ise Edirne’nin araç sahipliği göz önünde bulundurulmuştur. Otopark düzenlemesinde ise giriş çıkışları kavşaklara uzaklığı, birbirlerine göre konumları, topografik etmenler dikkate alınmıştır.
13.1.Yerleşim ve Bina Özellikleri
Yerleşimde kullanılan bina tipleri avlulu sistemi destekler biçimdedir. Bina tipolojilerine bakıldığında konut birimleri için 4 farklı tip kullanılmıştır. 


Ayrıca binaların boyutlarında da farklılaşmaya gidilmiştir, bunun sebebi olarak da, insanların avlu içindeki blok duvar sistemini hissettirmeyi kırmak içindir(bkz.: pafta-22)
Konut yüksekliklerinin farklılaşmasını modelleme yöntemiyle resmedersek:
Pafta-22: Kat Adedi Analizi

13.2.Merkez Alanın Bileşenleri
Merkez alanda ticaret hizmet birimleri, sağlık tesisi, kültürel sosyal tesis, eğitim tesisi ve spor tesisi yer almaktadır. Ayrıca kamusal ve özel açık yeşil alanlar bulunmaktadır.
13.3.Değerlendirme
Yaya akslarıyla ve yeşil aksla birbirine bağlanan, avlulu sistem içinde gelişen, akslarla motorlu taşıt kullanmadan merkezi alana ve rekreasyon alanına kolaylıkla erişilebilen bir yöre olarak karşımıza çıkmaktadır(bkz.: pafta-23).
Konut yapılarının tipolojileri ve kat yükseklikleri birbirinden farklılık göstermektedir. Konutlar birimleri genellikle 3+1, 2+1, 1+1 olmak üzere üç çeşitte ve bunların kombinasyonları dahilinde bir araya gelmiştir.

Pafta-23: 1/1000 Ölçekli Gelişme Alanı Vaziyet Planı

14.     Yöre Planlaması Ve Tasarımı İçin İncelenecek Alan (1/500)
Tasarım amaçlı çalışılan bölge merkez alanı kapsayacak ve çevre yollarla sınırlı bir ada olarak alınmıştır(bkz.: pafta-24).
14.1.Kent Mobilyaları
Kent mobilyaları olarak; oturma elemanları, aydınlatma elemanları, kamelyalar, taş döşemeler, çocuk oyun elemanları, su elemanları, katı atık elemanları kullanılmıştır.
Tüm bu kent mobilyalarının kullanım işlevleri göz önünde bulundurularak yerleştirilmiştir. Aydınlatma elemanları olarak iki çeşit aydınlatma elemanı kullanılmıştır. Bunların bir tanesi araçlar için daha yüksek ve aydınlık olarak tasarlanmış, diğeri ise yaya görüş açısı gözetilerek daha alçak ve güvenilir olarak tasarlanmıştır.


Aydınlatma elemanlarına örnekler (1.si taşıtlar için-2.si yaya için)

Kamelyalardan ise avlu içindeki yeşil alanların aktif kullanılabilecek bir ortam haline getirilmesi için yararlanılmıştır. Kamelyalara erişim taşlarla oluşturulan doğal görünümlü patika yollar ile sağlanmaktadır. Bunun dışında yeşil alanların tümünde de geçerli olduğu gibi ağaçlandırmaya özen gösterilmiştir. Edirne meyve ağaçları için uygun özellikte olduğu için çoğunluğu meyve ağaçları olarak tasarlanmıştır. Genel olarak gölgesinden de yararlanılabilecek ve vizyonla bağdaşlaşan bir yöre yaratma hedefi güdülmüştür.

Pafta-24: 1/500 Ölçekli Gelişme Alanı Merkez Bölgesi Tasarımı 
Çocuk oyun elemanları çocuk parkı olarak 1/1000 vaziyet planında belirlenmiş alanlarda kullanılmıştır.
Meydan özelliği gösteren yerlerde su elemanlarından yararlanılıp manzara yaratılarak çevresinde oturma elemanlarıyla desteklenmiştir.
14.2.Değerlendirme
1/500 yöre tasarımı sonucunda avlulu sistemin olanaklarıyla mekanlar yaratılıp, bu mekanların insanlar tarafından daha etkin kullanılabilmesi için tasarım elemanlarından yararlanılmıştır.
Tasarım aşamasına kadar yapılan her basamak bu konuda önem taşımaktadır. Alanın topografik özellikleri, iklimi, bitki örtüsü, kentin mevcut yapılaşma durumu, tarihi dokusu, gelişme alanı dokusu; kısacası doğal ve yapılaşmış çevresi ile demografik yapısı, alanın konumu gibi bir çok kriter çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Yeşil ve yaya destekli bir sistem ile parçalar halinde bulunan yapılar arasında bir bütünlük sağlanmıştır. Bununla birlikte çevrenin ihtiyaçlarına karşılık verebilecek şekilde merkezi alanlar tasarlanmıştır. 

15.     Ek
Bina Örnekleri

Boucicaut / MG-AU

Architects: MG-AU
Location: 81 Rue des Cévennes, 
Paris, France
Year: 2013
Photographs: Michel Denancé , Takuji ShimmuraOrion Evleri

ORION çok katlı yapılaşmanın tercih edildiği çevrede doğayla iç içe mütevazi ölçeği ile rahatsız etmeyen bir yapıda tasarlanmış.
Arazi değerleri ve yönlenme kriterleri sonucunda lineer kütlenin arsa boyunca açılı yerleştirilmesi tercih edilmiş. Yeşil terasları ile birbirine bağlanan iki blok, devamlı bir kütle olarak algılanmakta. Çatı ve yan cepheleri kaplayan örtü içinde şekillenen iç yüzey geniş teras ve açıklıklarla peyzaja dönmüş. Araziye açılı oturumuyla, çapraz köşelerde oluşan genişlikler ön cephede site ana girişi arka cephede ise sosyal alan ve otopark olarak değerlendirilmiş. Bahçe dubleksleri tamamen yeşilin içinde yer alırken, kat daireleri ve teras dubleksleri geniş teraslar ile beslenmiş. Ankara Beyler caddesinde yer alan konutlar, 6 dönüm arazi üzerinde kurulu olup projenin 2 bin metrekaresi bina oturum alanı kalanı ise yeşil alan olarak düzenlenmiş.
Proje Yeri: Çayyolu, Ankara
Proje Tipi: Konut Sitesi / Grubu
Arsa Alanı: 5.427 m²
Toplam İnşaat Alanı: 6085 m²

16.     Kaynaklar
-        Edirne Plan Raporu, 2009
-        Tüzin BAYCAN çalışma grubu, 2014
-        Arkitera (www.arkitera.com)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder